บาคาร่าออนไลน์ รู้จัก ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ คืออะไร เปิดรับนทท.ต่างชาติ วิธีเดินทางเข้าภูเก็ตสำหรับคนไทย

บาคาร่าออนไลน์ รู้จัก ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ คืออะไร 1 ก.ค. เปิดรับนทท.ต่างชาติ หวังปลุกเมือง วิธีเดินทางเข้าภูเก็ตสำหรับคนไทย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภาคเศรษฐกิจทุกองคาพยพได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงถ้วนหน้า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในประเทศไทย ที่กำลังถึงจุดพีคและไต่ระดับขึ้นเรื่องๆ โดยเฉพาะวันนี้ 1 ก.ค. 2564 ทุบสถิติยอดผู้เสียชีวิตรายวัน 57 ราย และติดเชื้อรายวันมากกว่า 5 พันราย และวันเดียวกันนี้เอง ประเทศไทย ก็ได้นำร่องทดลองการเปิดเมืองท่องเที่ยวภายใต้โปรเจค ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 

ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ คืออะไร

ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในหน่วยที่ได้รับผลกระทบหนักหนา โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่แทบทั้งจังหวัดขับเคลื่อนเม็ดเงินทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องมาปัจจุบัน ทำให้ยอดนักท่องเที่ยวตกลงกว่า 90%

เมื่อการมาถึงของวัคซีนป้องกันโควิด ทางรัฐบาลจึงมีความคิกกับโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเทีย่วที่ได้ฉีดวัคซีนแล้ว สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ ตามมาตรการที่กำหนด

โดยข้อมูลล่าสุดจาก นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ยอดตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ในเดือน ก.ค. เดือนเดียวมีประมาณ 1 หมื่นราย แบ่งเป็นผู้โดยสารขาเข้าประมาณ 8 พันคน ขาออก 3 พันคน

มาตการการเดินทางเข้า ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ จากประเทศไทย ในอีกด้าน นอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศ อ้างอิงข้อมูลจากเพจ ปชส. จังหวัดภูเก็ต ระบุถึงมาตรการ การเข้าเมืองภูเก็ตจากต่างจังหวัด ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ (ยกเว้นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ที่เดินทางมากับผู้ปกครอง)

ต้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือครบโดสตามจำนวนวัคซีนแต่ละชนิด หรือได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน หรือ

2) เป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน หรือ

3) ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

4) ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และยินยอมเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (Location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต

5) แสดงเอกสารหลักฐานข้างต้น ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อก่อนเข้าจังหวัดภูเก็ต

6) ให้สังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring) ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค หากพบอาการป่วยหรือสงสัยว่ามีอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 ให้พบแพทย์โดยด่วน

ราชกิจจานุเบกษา ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)ที่ 7/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 11)เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรแนบท้ายคำสั่ง เมื่อรองรับมาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ รายละเอียดดังนี้

มาตรการก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร

1) ให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมชนไม่น้อยกว่า 14 วัน

2) เดินทางมาจากประเทศ/พื้นที่ซึ่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) หรือศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ อนุมัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้มีการลงทะเบียนผ่านระบบหรือเว็บไซต์ที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ผู้เดินทางต้องอยู่ในประเทศดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนออกเดินทาง เว้นแต่ผู้ที่พ านักอยู่ในราชอาณาจักรซึ่งได้เดินทางออกจากราชอาณาจักรและได้เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติข้างต้น โดยให้มีเอกสารที่ใช้ในการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้

– หนังสือที่รับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE)

– ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID – 19 is not detected) โดยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

– กรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดซึ่งรวมถึงกรณีโรคโควิด – 19 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ บาคาร่าออนไลน์